Dit is pagina:  kerkgesch./ Hervormd
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden ( 2 delen)
Dr.C.G.Montijn, predikant te Utrecht
D.A.Thieme te Arnhem
1866/67
32,50 , blauwe band, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk
Prof.Dr.Th.L.Haitjema
H.Veenman en Zonen
eerste, 1934
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hardegarijp een teken!
Dr.G.C.van Niftrik
Boekencentrum
1952, rede december 1951
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Nederlandsch-Hervormde Kerk en de gemeente van Christus
A.J.Wensinck
A.Voorhoeve
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De strijd voor kerkherstel
J.C.Rullmann
W.Kirchner
6,50
1917
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beproefde trouw ( Geref.Bond in de Ned.Herv.Kerk)
Ir.J.van der Graaf
Kok
10,00
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Laatste Woord tot de conscientie van de leden der synode
door de vervolgde leden van den kerkeraad van Amsterdam
Dr.A.Kuyper / J.A.Wormser
1886
12,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16/17e ( 1 deel) en
18/19e eeuw ( 2e deel) door Prof.dr.L.Knappert en E.W.Moes
Meulenhoff
17,50 
1911 resp 1912 ( 2 delen), moet opnieuw worden ingebonden
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van geslacht tot geslacht ( 250 jaar herv.gem.Giessendam-Nederhardinxveld)
Drs.P.den Breejen k.a. zn
Kerkvoogdij Herv.Gem.
14,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kern der Christelyke Leere, dat is de Waerheden van den
Hervormden Godsdienst door Aegidius Francken, bedienaar Maessluys
Wed.J.Spandauw te Groningen
n.o.t.k.
1764 ( orginele prima staat)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Roeping en belofte , ons zijn en werken in de Hervormde Kerk
Prof.Dr.S.van der Linde e.a.
Van Keulen NV
5,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek Gereformeerde Bond 1906-1956
Prof.Dr.J.Severijn / Ds.W.L.Tukker e.a.
Firma D.G.Zuiderduijn te Woerden
12,50
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz ( 1573-1605)
Hendrik Johan Jaanus ( acad.proefschrift)
Nordemann,s Uitgevers Mij te Amsterdam
17,50
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Hervormde Kerk op den tweesprong kerk of genootschap ?
W.A.Zeydner , herv.predikant te Rotterdam
A.Voorhoeve
6,50
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ons Kerkboek met een aanhangsel
H.H.Barger ,pred.Ned.Herv.Gem.te Utrecht / J.W.Enschede te Haarlem
J.B.Wolters
25,00 euro
1900
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Welke doop kan als de Christelijke worden beschouwd ?
H.de Cock
G.Ph.Zalsman te Kampen
75,00
1871
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het  beest en de Roomsche afgoderij
H.de Cock, Chr.afgesch.leeraar te Groningen
J.P.van den Tol - Nieuw-Beijerland
75,00
1934 ( voorrede 1836)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk
Dr.J.J.van Toorenenbergen
Kemink en Zoon te Utrecht
15,00
1895, nieuwe kaften
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkalbum 1886-1986 van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
in woord en beeld  ----  J.B.Oberholzer
NHW-Pers, Pretoria
17,50
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Volkskerk
drs.S.J.Botha
Haum  Pretoria/ Kaapstad
12,50
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een duizendjarige kerk ( Ned.Herv.Kerk in het benedendorp van Oosterbeek)
W.H.Tiemens
Meijer en Siegers b.v. Oosterbeek
4,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Groen van Prinsterer en de geschiedenis
G.Harinck en R.Kuiper
Van den Berg te Kampen
12,50
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Groen van Prinsterer staatsman en profeet
Mr.H.W.J.Mulder
T.Wever
3,50
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De oude Hervormde kerk van Borculo
H.W.Heuvel
Lochemsche drukkerij
6,00
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Leuze "Scheiding van Kerk en Staat "een gevaar voor de Hervormde Kerk
Dr.P.J.Kromsigt
De Fakkel te Rotterdam
15,00
1921
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw en
18e en 19e eeuw door Prof.L.Knappert en E.W.Moes ( 2 afz.boeken)
Meulenhoff
22,50 euro
1911/1912, slappe kaft,lichte potl.aantek.,rug los
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Openbare Eeredienst der Nederl.Hervormde Kerk in de zestiende,zeventiende en
achttiende eeuw door Dr.G.D.J.Schotel
A.C.Kruseman
40,00 euro ( 2 delen)
1870 ( eerste) ,slappe kaft, matig,moet worden gerestaureerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De groote kerk der Ned.Hervormde Gemeente te Enschede
Ds.H.G.Oldeman
Bronsema,s Drukkerij te Enschede
7,00
februari 1931
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van achter de Blaewen Engel,hervormd Heemstede in de zeventiende eeuw
E.Sneller
Haarlem
8,00
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De "Nieuwe koers"in de Ned.Herv.Kerk
Dr.H.Kraemer
D.A.Daamen
4,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden
Dr.J.Haitsma
De Hoeksteen
4,75
2002
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Openbare Eeredienst der Nederl.Hervormde Kerk in de zestiende,zeventiende en
achttiende eeuw door Dr.G.D.J.Schotel
A.C.Kruseman
30,00
1870, harde band
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk
W.Volger
Wever
9,50
9,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795
Dr.A.J.Rasker
Kok
20,00
1974, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ter herdenking der Hervorming  1517-1917
Dr.H.Bavinck en Dr.H.H.Kuyper
Kok
4,50
1917
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Documenten Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1955
-
Boekencentrum
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gewoon Hervormd : het streven van de Gereformeerde Bond in de Ned.Herv.Kerk
Dr.C.A.Tukker e.a.
Kok
3,50
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned.Herv.Kerk
1920- 1950   30-jarig bestaan
Drukkerij Laverman te Drachten
8,00
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld ,2 dln,compleet
J.H.Scholten
Akademische boekhandel van P.Engels te Leiden
50,00
1861 ( 1e deel 419 pagina,s) en 1862 ( 2 e deel  764 pagina,s), moeten opnieuw worden ingebonden,compleet,goede staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beoordeling van het werk van Dr.J.H.Scholten over de leer der Hervormde Kerk
D.Chantepie de la Saussaye
Kemink & Zoon
15,00
1885, harde band,goede staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het nevelgordijn opgetrokken : De classis Rotterdam der Nederlandsch Hervormde Kerk tijdens den oorlog
G.van Veldhuizen e.a.
W.L.& J.Brusse
8,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tien jaren strijd om een belijdende kerk : De Nederlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939
Hendrik Bartels
W.P.van Stockum & Zoon
8,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Openbare Eeredienst der Nederl.Hervormde Kerk in de zestiende,zeventiende en achttiende eeuw
Dr.G.D.J.Schotel
A.W.Sijthoff
17,50
tweede druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in
haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan : De Nederlansch Hervormde Stadszending door Dr.W.Timmermans
H.J.Smits
15,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Hervormde Kerk in Noord-Amerika ( 1624-1664), 2 delen,compleet
Dr.A.Eekhof
Martinus Nijhoff
25,00
1913
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De leer der Hervormde Kerk in hare Grondbeginselen, 2 delen,compleet
J.H.Scholten
P.Engels te Leyden
30,00
1848/1855, 2 dln,compleet,harde band,goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijk ,s - Gravenhage in vroeger eeuw : schetsen uit de geschiedenis  der Hervormde Gemeente
Dr.E.J.W.Posthumus Meyjes
Erven W.A.Beschoor
6,50
1918
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hervormde Eredienst, de liturgische ontwikkeling van de Ned.Herv.Kerk
Dr.E.van der Schoot
Boekencentrum
1950
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederduitsch Hervormde ( Gereformeerde) Gemeente van Amsterdam in den jare 1938
A.G.H.van Hoogenhuyze
W.ten Have
-
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stem die nimmer zweeg : Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 300 jarig
bestaan van de Hervormde Gemeente te Veendam, R.H.van Deest e.a.
eigen beheer
1962
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Groote Kerk te Maassluis 1639-1939 . Grepen uit hare historie
T.Mastenbroek
Maassluissche Boekhandel en Drukkerij
1939
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hereeniging van de Nederlandsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland ( in hersteld verband)
Prof.Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel en Dr.J.G.Geelkerken
Boekencentrum
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten, deel 1 en 2
De Commissie voor de Archieven van de Ned.Herv.Kerk
E.J.Brill
1960/1974
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis
Prof.dr.J.N.Bakhuizen e.a.
E.J.Brill
Deel L ( 1/2); Deel L1( 1/2),Deel LII ( 1/2), Deel LIII (1); Deel XLVIII ( 1/2) en Deel XLIX ( 1/2), totaal 11 delen
75,00 , 11 delen, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Proeve van omschrijving Hervormde Kerkdienst
Gen.Synode Herv.Kerk
eigen beheer
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reorganisatie in de Ned.Herv.Kerk
P.Bruining
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
bibl.exempl.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Erfgoed der Hervorming
Prof.Dr.Th.L.Haitjema
H.Veenman & Zonen
1939
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming
Prof.Dr.Th.L.Haitjema
Boekencentrum
1964
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Una Sancta in en na de oorlog
Ds.H.van der Linde
Ned.Herv.Kerk, brochurereeks no.1 De strijdende kerk
1945
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk in actie. Inleiding tot het Hervormd Kerkelijk denken
Dr.E.Emmen
Callenbach
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verzet der Hervormde Kerk. 1) Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet 2) Documenten van het Kerkelijk Verzet
H.C.Touw
Boekencentrum
1946, 2 afz.delen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode Ned.Herv.Kerk ten jare 1950/51 , 2 delen
-
Ned.Boek en Steendrukkerij L.Smits
1951, 2 delen
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode Ned.Herv.Kerk ten jare 1949
-
Ned.Boek en Steendrukkerij L.Smits
1950
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synoden Ned.Herv.Kerk ten jare 1965
-
Ned.Boek en Steendrukkerij L.Smits
1968
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode Ned.Herv.Kerk ten jare 1966
-
Ned.Boek en Steendrukkerij L.Smits
1971
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
75 jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel,de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel
Hans Wierts e.a.
Hervormde wijkgemeente Kapel Emmen
1998
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De theologische inhoud van de belijdenisschriften der hervormde kerk ( critisch beschouwd)
Dr.H.de Vos
De Tijdstroom te Lochem
Voor kerk en theologie.Een serie theologische studieen, No.1
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tekst en toelichting van de geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
Dr.F.J.Los
Kemink en Zoon
1929
16,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onttroonde Koning.Het Kerkelijk conflict de Oud-Beijerland naar waarheid geschetst
Accusator
M.J.Witte snelpersdrukkerij Oud-Beijerland
1908,tweede herziene druk
12,50