Dit is pagina:  prakt.theologie / kerkrecht
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerechtigkeit in Biblischer Sicht
Hans Hermann Walz
Goffhelf- Verlag
1955
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grondrechten zonder basis
Groen van Prinsterer Stichting
De Vuurbaak
1985
 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Human Rights Law in Africa ( two volums)
Christof Heyns ( ed)
Martinus Nijhoff Publishers
2004
100,00 ( z.g.a.n. uitstekende kwaliteit)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lijkbezorgingsrecht
Dr.J.van der Haar
Samsom N.V.
1964
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de studie van het Kerkrecht
Dr.W.van ,t Spijker / drs.L.C.Drimmelen
Kok
-
8,00 ( potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude Kerkordeningen Ned.Herv.Gemeenten 1563-1638
C.Hooijer, emeritus predikant van Zalt-Bommel
Joh.Noman en Zoon te Zalt-Bommel
1865
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heilig onderricht der kerk
A.C.van Uchelen
Holland
1945
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlands Hervormd Kerkrecht
Prof.Dr.Th.L.Hailjema
Callenbach
1951
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontwerp voor een Kerkorde der Nederlandsche Hervormde Kerk
div
Commissie Kerkorde
1947
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Strafbare Godslastering
Mr.J.Plooy
Buiten en Schipperheijn
1986
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw rijk kome ! Acta kerkeraad Nederduits Geref.Gem.te Dordrecht
Dr.Th.W.Jensma
J.P.van den Tol
1981
14,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Akten der Synode der Niederlandischen Kirchen zu Emden vom Oktober 1571
J.F.Gerhard Goeters
Neukirchener Verlag
1971
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud of nieuw kerkrecht ?
Ds.Joh.Jansen
R.W.Heutink te Wierden
-
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enkele belangrijke besluiten van de Gen.Synodes van de Geref.Kerken in Nederland
div
Kok
1948
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leidraad Gereformeerd Kerkrecht
-
Ver.De Geref.Mannenbond
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen ander fundament
herderlijk schrijven Synode Geref.kerken
Kok
zesde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abhandlungen zum Kirchenrecht
Siegfried Grundmann
Bohlau Verlag Koln
1969
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkenordening en geschiedenis
Dr.L.Praamsma
Kok
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuw-testamentisch kerkbegrip en onze kerken
Prof.Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel e.a.
Holland
1951
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lehrbeanstandung in der katholischen Kirche
Heribert Heinemann
Paulinus Verlag Trier
1981
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bindung und Freiheit in der ordnung der Kirche
Hans Frhr.v.Campenhausen und Heinrich Bornkamm
J.C.B.Mohr
1959
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente
Dr.H.G.Kleyn
C.Morks Jzn te Dordrecht
1888
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Democratisering van de kerk anno 1562
Dr.W.van ,t Spijker
Apeldoornse studies
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rechtsgedanke und biblische weisung
Dr.Erik Wolf
Furche-Verlag Tubingen
1947
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Staat und Kirche
Martin Heckel
Claudius Verlag Munchen
1968
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gezag in de kerk
John Mckenzie s.j.
Lannoo
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde
Dr.O.Noordmans
Callenbach
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grundsatze reformierter Kirchenverfassung
Dr.jur.et Lic.theol.Karl Rieker
Verlag von C.L.Hirschfield  Leipzig
1899
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Begrundung kirchlicher Entscheidungen beim Apostel Paulus
Hans Frhr.von Campenhausen
Carl Winter  Heidelberg
1965
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken
Jhr.Mr.A.F.de Savornin Lohman en Dr.F.L.Rutgers
Kemink& Zoon ( Over de Domkerk)
1886
25,00, compleet,matige staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe kerkorde en wij gemeenteleden
Ds.J.C.van Dongen
Boekencentrum
1951
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De waarheid is bovenal
Ds.G.Hagens
commentaar op brochure van Ds.C.Vonk, terug naar de wissel
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reformierte Bekenntnisschriften und Kichenordnungen
Paul Jacobs
Kr.Moers
1949
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta van de Classis Neder-Veluwe ( Harderwijk) van 1592-1620
G.van der Zee
Oosterbaan
-
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pluriformiteit en Pluraliteit
W.Tom
Jan Haan
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar de belijdende volkskerk
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1967 ; Kamper bijdragen
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enige beknopte beschouwingen m.b.t. de processen van de Here Jezus Christus en van de apostel Paulus
Dr.J.A.Drossaart Bentfort
Kok
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelische Rechtstheologie , erster und zweiter halbband
Wilhelm Steinmuller
Bohlau Verlag Koln
1968
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke wetten voor de Hervormden in het Koningrijk der Nederlanden
C.Hooijer
Joh.Noman en Zoon
1846
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw
F.L.Rutgers
J.P.van den Tol
1980
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta of Handelingen der Nationale Synode in den naam van onzes Heeren Jezus Christus , te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619
J.H.Donner en S.A.van den Hoorn
Den Hertog
naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave
60,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Reglement van , 52 Historisch - juridische studie over het Hervormd Kerkbestuur
Mr.D.P.D.Fabius
J.A.Wormser
1888
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke adviezen, eerste en tweede deel
Prof.Dr.F.L.Rutgers
Kok
1921/22
37,50 ( ruggen iets los, verder prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heinrich Lang und Peter Spambalg
Evangelische freiheit und kirchliche ordnung
J.F.Steinkopf Verlag Stuttgart
1968
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dualiteit van Kerkelijk en Burgelijk huwelijk
Dr.A.J.M.van Overveldt
W.Bergmans te Tilburg
1953
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de bevoegdheid tot schorsing en afzetting van Ouderlingen en Diakenen
Dr.W.A.van Es
Kok
1946
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie Luther Kirchenzucht ubte
Ruth Gotze
Vandenhoeck & Ruprecht
1958
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schriftuurlijke beginselen van het Kerkrecht
J.van Dalen
Oosterbaan
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Christenheit und das Recht bei Adolf Schlatter
Horst Beintker
Evangel.Verlag Berlin
1957
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ubriss der Kirchengeschichte
D.Dr.Karl Heussi
Mohr
1925
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tweeerlei Kerkrecht ? Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd
Dr.M.Bouwman
S.J.P.Bakker
1944
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke besluitvaardigheid
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1970, rede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een ernstige fout : Het besluit der Generale Synode te Assen inzake de afzetting van een of meer
kerkeraden gewogen en te licht bevonden..... door Dr.J.Van Lonkhuyzen
The Christian Literature Publ.te Chicago
1926
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkgeschiedenis en kerkrecht in onderling verband
Dr.G.P.van Itterzon
H.Veenman & Zonen te Wageningen
1958, rede
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die bedeutung der biblischen botschaft fur die welt des rechts
Heinz-Horst Schrey
Mohr
1952
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ambt en gezag mede in verband met art.31 k.o.
Ds.H.J.Westerink
J.van der Wal te Groningen
1944
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het katholieke en evangelisch Kerkrecht door Dr.Richter en Dr.Dove
A.van Toorenenbergen
Kemink & Zoon
1876
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerkelijke tucht naar het gereformeerde Kerkrecht
Dr.H.Bouwman
Kok
1912
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het huwelijk naar Kanoniek Recht
Maurits J.Langohr
,t Groeit te Antwerpen
1946
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Canoniek Huwelijksrecht
Dr.F.A.M.van Welie
Dekker & Van de Vegt
1954
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke Deputaten hun werkkring en bevoegdheid inzonderheid gelijk deze gekend worden uit de
handelingen der Zuid-Hollandsche synoden en deputaten door Herman Cornelis Rutgers
Kok
rug defect, compleet, geen aantek.e.d.
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gezag in de kerk van Christus
Ds.L.Oranje Czn.
A.J.Oranje
1944
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Leertucht over de leden der kerk
Ds.Joh.Jansen
Kok
1936
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rechtstheologische Studien
Erik Wolf
Vittorio  Klostermann
1972
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen
P.Deddens
Rede bij aanvaarding Hoogleeraarsambt
1946
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jus Divinum : The Westminster Assembly and the Divine Right of Church Government
John Richard de Witt
Kok
1969, acad.proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke vereniging en Politieke samenwerking
David Koole
Steunpunt
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feiten of verzinsels ? Beschouwing der rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken contra
Jhr.Mr.A.F. de Savorin Lohman en Dr.F.L.Rutgers door Dr.H.G.Kleyn,predikant te Wijngaarden
C.Morks Jzn. te Dordrecht
1886
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden in Nederland
Herm.Joh.Royaards
J.Altheer , Akademie-Drukker, Utrecht
1837
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Egyptische Kerkordening en Hippolytus van Rome
Rudolf Lorentz
Joh.Eschede en Zn
1929, acad.proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen rechtskrenking : het tuchtvonnis over Dr.K.Schilder getoetst aan de normen van het
Gereformeerd Kerkrecht door Dr.M.Bouwman
S.J.P.Bakker
1945
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandsch Hervormd Kerkrecht
Dr.J.R.Slotemaker de Bruine
H.L.Smits
tweede, 1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Adatrecht van Bali
Victor Emanul Korn
De Ster
1924, 562 pag + 13 kaart + kaart, compleet, redelijke staat
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Besluiten van het Algemeen Christelijk Synode der Hervormde Kerk
in het Koningrijk der Nederlanden te ,s - Gravenhage den 11 den Julij 1817
Mensing & Van Westreenen te Rotterdam
1817, 14 blz, compleet, matige staat
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is het nieuwe kerkrecht niet een ernstige dwaling ?
Dr.J.van Lonkhuijzen
Wever
1939
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelingen der buitengewone vergadering van de Algemeene Synode der
Nederlandsche Hervormde Kerk, januari 1938
Boek-en Steendrukkerij vh H.L.Smits
1938
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wet van het Collegium Theologicum C.S.  F.F.F.
opgericht 29 november 1894 Leiden
Electr.Drukkerij Schmidt & Leonhard-Schoten
-
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Amsterdam en Wassenaar. De Zittingen van de Generale Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk gehouden in het jaar 1945
Ds.A.J.Bronkhorst
W.ten Have
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschriften betreffende de orde der Ned.Herv.Kerk
Prof.dr.Th.L.Haitjema, A.A.van Ruler, O.Noordmans e.a.
H.Veenman & Zonen
nrs.2,3,4,6,7,8 en 10 ( 7 nummers)
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het apostolaat der kerk en het ontwerp/kerkorde
Dr.A.A.van Ruler
Callenbach
1948
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schrift en kerkorde
Prof.Dr.A.M.Brouwer
A.W.Sijthoff
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Generale regelingen voor de samenwerking met Gereformeerde Kerken in Nederland
als bedoeld in Ordinantie 20-13
Generale Synode
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg naar een nieuwe kerkorde
Ds.A.J.Bronkhorst
W.ten Have
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toetssteen voor Allen. Oud licht over nieuwe kerkrechtelijke vragen.
Dr.F.L.Bos
Groenendijk
matige staat
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bevoegdheid der meerdere vergaderingen
Ds.Joh.Jansen
Kok
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Regeling voor de Ambtelijke werkzaamheden van het breed-ministerie in de Ring Breukelen der Nederlandse Hervormde Kerk
-
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reglement op het beheer der Kerkelijke Goederen van de Hervormde Gemeente van Kamerik
-
Stoomdruk Firma D.Kraaijenbrink Woerden
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta Actueel. G.S.Leeuwarden 1990
Drs.H.J.Boiten
De Vuurbaak
1990
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta Contracta. De Synode van Arnhem 1981 in kort bestek
Ds.C.J.Smelik
Vijlbrief
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta Contracta. De Synode van Heemse 1984/85 in kort bestek.
Ds.T.O.G.M.Bosma
Vijlbrief
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ius Ecclesiasticum. Historische beschouwingen over Kerk en recht
J.N.Bakhuizen van den Brink
Noord-Holl.uitgeverij
1968,nieuwe reeks,deel 31, no.2
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie NH Kerk
Boekencentrum
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie NH Kerk
Archiefdienst
1980
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Burgerlijke of Kerkelijke Politiek.
A.Janse
De Graafschap te Aalten
1932, referaat gehouden op den toogdag der A.R.J.A. 1931
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar de belijdende volkskerk
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1967, rede
12,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hervormd Kerkrecht
Mr.H.H.Riepma
Van Gorcum & Comp
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting
P.van den Heuvel
Boekencentrum
1991
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rapport van de studiecommissie voor de kerkorde
hoofdbestuur der Ver.van Vrijzinnige Hervormden
Van Gorcum & Comp
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerd Kerkrecht, eerste en tweede deel
Dr.H.Bouwman
De Groot Goudriaan Kampen
1985, derde druk, 2 delen,prima staat
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De orde der kerk toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen
Dr.F.L.Bos
Guido de Bres
1950
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korte verklaring van de Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Ds.H.Meulink en Ds.I.de Wolff
J.Boersma Enschede
1967
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland benevens de Zendingsorde en onderscheidene Bijlagen.
Ds.Joh.Jansen en Ds.D.Pol
Zomer en Keuning
1934, vijfde uitgave
6,50