Dit is pagina:  prakt.theologie / specifieke godsdienstwetenschappen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar Identiteit
Dr. Herman Berger
Dekker en Van de Vegt
1968
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermeneutik des Alten Testaments
Eduard Konig
A. Marcus
1916
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praedestinatie, onze verkiezing in Christus
Dr. L. van der Zanden
Kok
1949
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Faith and Speculation
Austin Farrer
Adam Black/ London
1967
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrijheid de Exegese
Dr. K.J. Popma
Oosterbaan
1944
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christologie  ( 2 dln)
Dr. F.W.A. Korff
Callenbach
1940/41, onderstr.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsbegeerten en Anthropologie
Prof.Dr. K.J. Popma
Buijten en Schipperheijn
1963
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Suche nach den eschatologischen Wurzeln de Geschichtsphilosophie
Walter Jaeschke
Chr. Kaiser Verlag
1976
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie is antropologie
Prof.Dr. W. Luijpen
Boom
1974
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Religionsphilosophie
N.H. SOE
Chr. Kaiser Verlag
1967
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Filosofie van de onbekende God
J.M. Spier
Kok
1956
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zedenleer van het Koninkrijk Gods
J. Stelzenberger
Brouwer
1962
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Philosophy of History and the problem of values
Alfred Stern
Mouton
1962
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schleier macher und der Protestantismus
D.Dr. Werner  Schultz
Evangel. Verlag
1957
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het labyrint der wereld en het paradijs der harten
Jan Amos Comenius
Kemink
1926
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stoa en litteratuur
Dr. R.J. Dam
Oosterbaan
1949
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kritiek van hemel en aarde  deel 1: Kritiek van de hemel
Dr. A.Th. van Leeuwen
Van Loghum Slaterus
1972
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boodschap van Sarte
Dr. G.C. van Niftrik
Callenbach
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schepping en Voorzienigheid
Jan Weener  ( proefschrift)
A.J.v. Huffel
1899, onderstr.
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eros en religie
Frits Tanner
J.H. Gottmer
1990
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De besnijdenis
A. Soep
G.A. van Oorschot
1947
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen enkel beeld
S.H. - Troelstra
Van Gorcum
1977
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zondebegrip in de synoptische evangeliŽn
Gerard Ubbink  ( proefschrift)
Noord - Holland Uitgeverij
1939
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verzoening in de theologische diskussie
Dr.Herman Wiersinga
Kok
1971 ( 3e)
4,00 ( met lichte aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in de Evangelistiek
Dr.J.Verkuyl
Kok
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Offer, priesterschap en Reformatie
Dr.Rudolf Boon
Callenbach
1966
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bekering als Evangelisatie-probleem
Dr.G.Brillenburg Wurth
Kok
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En zij vonden ze niet
A.M.Spijkerboer ( proefschrift)
Kok
1996
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tolerantie en Fanatisme. Een studie over verdraagzaamheid
Hendrik Jan Mispelblom Meyer
Van Loghum Slaterus
1948,acad.proefschrift
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doet dit tot Mijn gedachtenis
Dr.J.van Beelen
J.J.Groen
1996
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld ?
Dr.H.H.Kuyper
Hoveker en Wormser
1902
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De authentieke tekst der liturgische geschriften
Dr.H.H.Kuyper
Hoveker en Wormser
1901
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerkelijke tucht bij Calvijn
Dr.J.Plomp
Kok
1969
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die chassidischen Bucher
Martin Buber
Verlag von Jacob Hegner in Hellerau
1928
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentary on the Song of songs
R.Abraham b.Isaac ha-Levi TaMaKH / Leon A.Feldman
Van Gorcum
1970
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onfeilbaarheid en Hermeneutiek
Dr.A.W.J.Houtepen
Emmaus - Brugge
1973
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens
Jurgen Moltman
Ambo
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Man : Whence, How and Whither
Annie Besant and C.W.Leadbeater
Theosophical Publ.House  London
1913
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Martin Bucers Hermeneutik
Johannes Muller
Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn
1965
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Lehre von der Auferstehung der toten in den haupttraktaten der
Scholastischen Theologie von Hermann J.Weber
Herder   Freiburg
1973
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Testimonia Patrum, the function of the Patristic argument in the theology
of Philip Melannchthon door Peter Fraenkel
Librairie E.Droz  Geneve
1961
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid
Ds.J.Meester
Barendrecht
1957
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een brug tussen validen en invaliden
Ned.Ver.voor Gebrekkigenzorg
Ploegsma
1957
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
On Being Human : Essays in Theological Anthropology
Ray S.Anderson
William B.Eerdmans
1982
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Irenische Ecclesiologie van Franciscus Junius ( 1545-1602)
Christiaan de Jonge, proefschrift
-
1980
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studies in Euripides   Phoenissa and Andromache
M.v.d.Valk
Adolf M.Hakkert
1985
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Phanomenologie und Theologie
Yung-Han Kim
Hyung-Seul Verlag
1984
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einfuhrung in die Liturgik / Hymnologie ( 2 afz.delen)
Christoph Albrecht
VandenHoeck und Ruprecht in Gottingen
1973
15,00  ( 2 delen samen) ; 7,50 per deel
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilige und Familie
Inaugural-Dissertation zurg Erlangung des Dokorgraden Philosoph. Fakulteit Wilhelms-Universitat
Lutz v.Padberg
1980
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzoening, voordrachten over de grote verzoendag
W.Kelly
H.L.Heykoop te Winschoten
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De evolutieleer : een theorie op haar retour
Prof.dr.H.M.Morris
De Vuurbaak
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oorsprong en het wezen der ziel
Dr.J.Waterink
Zomer en Keuning
1930
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblische Hermeneutik
J.L.Samuel Lutz
J.M.Flammer Pforsheim
1861
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Doopsformulier : een verhandeling over zijn leer van den H.Doop
Ds.J.G.Woelderink
Guido de Bres
1946, 2e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Distantie, herorientering , dienst
Dr.G.van Leeuwen
H.Veenman &Zonen
1996, rede
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Proeve eener kritische Godsdienstphilosophie
Dr.J.L.Snethlage
Van Loghum Slaterus
1924
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zedelijke Wereldorde, door Moriz Carriere
P.C.van Oosterzee, predikant te Enschede
Kemink & Zoon
1880
65,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heeft de psychologie beteekenis voor den theologie ?
Dr.W.J.de Haan
H.J.Paris
1947
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christelijke zedeleer en haar bestrijders
Dr.G.Brillenburg Wurth
J.N.Voorhoeve
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis, 2 delen
Dr.Ch.de Beus
H.D.Tjeenk Willink
1945/48, 2 delen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is de hemel ?
Dr.K.Schilder
Kok
1954, 2e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens in grenssituatie
Dr.H.Jonker
Zomer en Keuning
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schuld en schuldgevoelens
Dr.Paul Tournier
W.ten Have
1963
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aufsatze das Numinose betreffend
Ruldof Otto
Leopold Klotz Verlag / Gotha
1923
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is de ene doop ?
G.J.Pauptit
Uit de Schriften
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zedelijke grondslag der Maatschappij
F.D.Maurice
Firma H.ten Hoet
1890
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spelregels, een bundel essays over hermeneutische regels en hun toepassing in de theologie
Dr.M.A.Beek e.a.
Polak & Van Gennep
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Bijbelsch-Akkadisch -Schumerisch Zondvloedverhaal
Nicolaas Dirk van Leeuwen
H.A.van Bottenburg
1920, acad.proefschrift, slappe kaft, 411 pagina,s compleet, redelijke staat,ouderdomssporen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Techniek en geloof
Dr.Paul Tournier
W.ten Have
1950
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus voor de Rechtbank der Moderne Wetenschap
Dr.Ph.J.Hoedemaker
D.A.Daamen
1898, 178 pagina,s
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ter Verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van Prof.dr.A.Kuyper
De Vleeswording des woords door Dr.Ed.Bohl
Scheffer & Co
1888
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensch, God en onsterfelijkheid
Sir James George Frazer / vert.door J.A.Blok
Kluwer
1927
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Michael Baius, zijn leer over de mens
Johannes Pieter van Dooren
Van Gorcum & Comp
1958
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme
Dr.W.Noordhoff
De Tijdstroom
1933
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Darbisme, geoordeeld door de H.Schrift en de geschiedenis
Dr.G.J.van der Flier
W.A.Beschoor
1879 , ouderdomssporen, rugje redelijk
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orientalistische Studien
Enno Littmann
E.J.Brill
1935
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielsinzicht en levensopbouw
Dr.C.U.Ariens Kappers
H.J.Paris
circa 1922
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Boete
Ds.W.A.Zeydner
Bosch en Keuning
Libellen serie nr.42
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sadhana the realisation of life
Rabindranath Tagore
Macmillan  London
1920
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godvruchtige Avondmaalganger of overdenkingen tot het gebruik van het Avondmaal
Joan Lodewijk Ewald
Gebr.Koster te Amsterdam
1896
22,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd om het Roomsch-Katholieke dogma
Dr.G.C.Berkouwer
Kok
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christologie en anthropologie
Gerrit van Leeuwen
La Raviere & Voorhoeve
acad.proefschrift
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geest van Communisme en kapitalisme en het evangelie van Christus
Dr.J.Verkuyl
Van Keulen
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ascese voor de hedendaagse mens
Lamberto de Echeverria
Desclee de Brouwer
1962
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Zin van het medelijden
Dr.G.Brillenburg Wurth
J.N.Voorhoeve
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eschatologie en Historie
Nicolaas Ahasuerus Cornelis Slotemaker de Bruine
H.Veenman en Zonen
1925,acad.proefschrift
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psychonanlyse en evangelie- een myhte ?
Dr.C.L.Tuinstra
Callenbach
nummer 15 uit serie onze tijd van Ds.J.P.van Bruggen
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder de bekoring van Kohlbrugge en zijn vrienden
H.J.de Groot
Callenbach
nummer 14 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kuypers idee eener christelijke cultuur
A.A.van Ruler
Callenbach
nummer 12 en 13 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerk en het derde rijk
Karl Barth
Callenbach
nummer 11 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Doop
Dr.J.Koopmans
Callenbach
nummer 9 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrouw, haar plaats en roeping
Dr.A.J.Rasker
Callenbach
nummer 8 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk, volk en staat
D.Tromp
Callenbach
nummer 7 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verontrustende prediking
H.C.Touw
Callenbach
nummer 5 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is hier christelijke politiek mogelijk ?
Mr.G.H.Slotemaker de Bruine
Callenbach
nummer 4 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe heeft Barth de kerk gediend ?
Hans Asmussen
Callenbach
nummer 2 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P..van Bruggen
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde
Dr.O.Noordmans
Callenbach
nummer 6 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een tempel van den geest
Dr.C.Aalders
Callenbach
nummer 16 uit serie Onze Tijd van Ds.J.P.van Bruggen
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestesstructuur en cultuur
Dr.K.A.H.Hidding
W.van Hoeve
1948
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Anti-Ethicisme en Aulen
Dr.J.L.Snethlage en Prof.dr.M.C.van Mourik Broekman
Van Gorcum & Comp
1930, studieclub van moderne theologen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godsdienstige beteekenis van oog en oor
Dr.C.J.Bleeker
Van Gorcum & Comp
1946, uitgesproken rede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Imperialisme van den oud-christelijken geest
Dr.J.de Zwaan
De Erven F.Bohn
1919
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moderne zielkunde en het evangelie
Dr.W.J.de Haan
H.J.Paris
1937
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg naar een christelijke wijsbegeerte ?
Prof.Dr.H.van Oyen
Callenbach
1948, afscheidscollege van de Groninger Universiteit op 28 april 1948
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tijd en eeuwigheid
J.M.Spier
Kok
1953
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bezwaren tegen de geest der eeuw
Isaac da Costa
Tolle Lege Bleiswijk
1974 vertaald door Drs.K.Exalto
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Werkelijkheidstheologie
C.B.Hylkema
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
1932, met potl.onderstr.
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godsdienstige gedachte in de XXe eeuw
Dr.G.Horreus de Haas
Van Gorcum & Comp.
1935
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermeneutik des Neuen Testaments
Dr.theol.fr.Torm
Vandenhoeck und Ruprecht
1930
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der mensch im widerspruch
D.Emil Brunner
Zwingli-Verlag
1941,met s.o.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die lehre von der Seelsorge
Eduard Thurneysen
Zollikon
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven van uit de toekomst
Een bundel opstellen over de eschatologie
Collegium Theologicum
1959 te Leiden
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paradijs Zondeval Redding
Sjef Klijsen
Gianotten te Tilburg
2002
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die alttestamentliche Weissagung von der Vollendung des Gottesreiches
C.v.Orelli
Georg Paul Faesy  Wien
1882
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Popular Religion, Liberation and contextual Theology
Jacques Van Nieuwenhove and Berma Klein Goldewijk
Kok
1991
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie in de context van de derde wereld
Berma Klein Goldewijk en Jacques Van Nieuwenhove
Kok
1993
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sporen van de bevrijdende God
Erik Borgman
Kok
1990
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktijk of principe. Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff
Berma Klein Goldewijk
Kok
1991
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rudiger und ein Anfang ! Kant und ein Ende !
Dr.K.H.E.de Jong
E.J.Brill
1931
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tractatus : De Fontibus Revelations nec non De Fide Divina
G.van Noort
Sumptibus Societatis Anonyme Pauli Brand
1920
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tractatus : De Ecclesia Christi
G.van Noort
Sumptibus Societatis Anonymae Pauli Brand
1932
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tractatus : De Sacraments I
G.van Noort
Sumptibus Societitas Anonymae Pauli Brand
1927
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kernbegrippen van het Marxisme / Leninisme, met een proeve tot evangelisch commentaar
Dr.J.Verkuyl
Kok
1982
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psychotherapeutische Zielszorg
Dr.J.G.Fernhout
Bosch en Keuning
tweede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelieverhalen en evangelievertellingen
Ds.J.W.Smitt
Van den Berg Kampen
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is calvinistische wijsbegeerte ?
J.M.Spier
Kok
1950
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de goede engelen of De ontmaskering van een pedant ongeloof
Dr.R.Boon
Boekencentrum
1983
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wedergeboorte door geestesdoop
Joh.Kroon
Blommendaal
1970
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Child in Christian Thought
Marcia J.Bunge
William B.Eerdmans
2001/05
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Morgen is het zondag. Verkenning in het hedendaags scheppingsdenken
C.E.Struyker Boudier
Kok
1990
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in de Joodse Apocalyptiek van het Oud-en Nieuw Testamentisch tijdvak
Prof.Dr.M.A.Beek
De Erven F.Bohn
1950, Theologia VI
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermeneutiek van het Oude Testament
Dr.L.H.K.Bleeker
De Erven F.Bohn
1948, Theologia III
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Encyclopaedie der Theologische Wetenschap
Dr.J.Severijn
De Erven F.Bohn
1948, Theologia IV/V
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dogmatiek als Apologie
Prof.dr.Th.L.Haitjema
De Erven F.Bohn
1948, Theoligia I
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schrift en overlevering
Dr.J.van der Ploeg O.P.
Het Spectrum
1938, serie godsdienstleer en apologie
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godsdienst in het licht der zielkunde
Dr.H.T.de Graaf
De Wachttoren
1928
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bucher der Geschichte
Martin Buber und Franz Rosenzweig
Jakob Hegner in Koln & Olten
1949
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bucher der Kundung
Martin Buber und Franz Rosenzweig
Jakob Hegner in Koln & Olten
1946
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Funf Bucher der Weisung
Martin Buber und Franz Rosenzweig
Jakob Hegner in Koln & Olten
1948
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Schriftwerke
Martin Buber
Jakob Hegner in Koln & Olten
1942
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De menselijke ziel. Haar wezen en bestemming
Dr.G.J.Heering
Van Loghum Slaterus
1955
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de existentiele fenomenologie
Prof.dr.W.Luijpen
Het Spectrum
1976, Aula reeks
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is de hel ?
K.Schilder
Kok
derde, 1932
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat het oog heeft gezien. Verbeelding als sleutel van het credo
Marcel Barnard
Meinema
1997
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons doopsformulier
Dr.B.Wielenga
Kok
tweede, 1921
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het doopsformulier
Dr.J.G.Woelderink
Boekencentrum
1981, derde
7,50